O nás

Pár slovami...

Volám sa JUDr. Beáta Jankovičová a rada by som bola Vašim advokátom. Na tomto mieste by som sa Vám rada predstavila a priblížila Vám môj prístup k poskytovaniu právnych služieb.

Narodila som sa v Myjave a vyrastala som v Senici a neskôr v Bratislave. V Senici som absolvovala základné a stredoškolské vzdelanie. Po úspešnom zmaturovaní na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici, som bola prijatá na štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila zložením štátnych skúšok s vyznamenaním a bol mi udelený magisterský titul ("Mgr.").

Nadobudnuté vedomosti som mala možnosť uplatňovať pri riešení reálnych prípadov v advokátskej kancelárii VILIM&ZUBEREC so sídlom na Michalskej ulici v Bratislave, kde som pracovala v priebehu vysokoškolského štúdia na pozícii asistenta a po úspešnom doštudovaní na pozícii advokátskeho koncipienta. V Advokátskej kancelárii VILIM&ZUBEREC som sa okrem všeobecnej právnej agendy špecializovala na vymáhanie pohľadávok a venovala sa obchodnému právu, právnym vzťahom k nehnuteľnostiam, záväzkovým vzťahom a zastupovaniu klientov pred súdmi a inými orgánmi.

V roku 2014 som po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložila advokátsku skúšku, čo mi umožňuje vykonávať právnu prax ako samostatný advokát.

Rigoróznu skúšku, za ktorú mi bol udelený titul "JUDr.", som absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zo študijného predmetu občianske právo.

V priebehu svojej praxe som nadobudla skúsenosti z oblasti zastupovanie klientov, medziľudskej komunikácie ako aj komunikácie so súdmi a úradmi, vedenia advokátskej kancelárie a hľadania optimálnych riešení problémov, s ktorými sa na mňa klienti obracajú.

Vo svojej praxi advokáta sa vždy snažím ponúkať svojim klientom komplexné služby vrátane využitia všetkých možností a prostriedkov na zrýchlenie konania pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci a v nemenej významnej miere na zníženie nákladov spojených s uplatnením ich práv.  

Vďaka výchove, ktorú som získala od svojej rodiny, uznávam tradičné hodnoty, akými sú úcta k druhým ľudom, rešpektovanie rôznorodosti ľudí a ich názorov, ako aj úsilie odviesť vždy poctivú prácu.  

V prípade Vášho záujmu svoje skúsenosti rada využijem aj pri riešení Vašich problémov.

Vytvorte si webové stránky zdarma!