Cenník

CENNÍK NIEKTORÝCH PRÁVNYCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NAŠOU KANCELÁRIOU 

Osobné stretnutie

(hodinová odmena)

50 €/hod.

Príprava listín/právna analýza

(hodinová odmena)

50 - 80 €/hod. podľa náročnosti

Príprava zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpna, darovacia) a zastupovanie na príslušnom Okresnom úrade v konaní o návrh na vklad do katastra nehnuteľností

(paušálna odmena)

od 200 €


Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

(paušálna odmena)

250€

Zápis zmeny zapisovaných údajov v obchodnom registri

(paušálna odmena) 

od 150 € 

podľa náročnosti

Zastupovanie v konaní pred súdom

(tarifná odmena)

podľa hodnoty sporu/ za úkon právnej služby

Ako sa určuje odmena za právne služby

Odmena advokátov je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Vyhláška v jednotlivých ustanoveniach upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom.

Výška odmeny sa medzi advokátom a klientom určuje v jednotlivých prípadoch dohodou pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb (zmluvná odmena). V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonávané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Zmluvnú odmenu si môže advokát s klientom určiť:

   a) podľa počtu hodín, ktoré advokát bude prípadu venovať (hodinová odmena)

   b) paušálnou sumou,

       ba) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období,

       bb) za úplné vybavenie veci,

   c) podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom konania (maximálne 20%),

   d) tarifnou odmenou podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Hotové výdavky vynaložené našou kanceláriou v súvislosti s poskytovaním právnych služieb predstavujú výdavky na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy.

Náhradu za stratu času si naša advokátska kancelária účtuje pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta po dohode s klientom. Výška náhrady za stratu času predstavuje jednu šesťdesiatinu výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

Vytvorte si webové stránky zdarma!