Všetky firmy založené pred 1.11.2018 POZOR!

20.08.2019

Vážení klienti,

týmto článkom si Vás, dovoľujem informovať o zápise údajov o končenom užívateľovi výhod do Obchodného registra a s tým súvisiacich povinnostiach, ktoré Vám od 01.11.2018 ukladá zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon")

Naša kancelária sa rozhodla pripraviť tento článok, v súlade s našou proklientskou filozofiou poskytovania právnych služieb.

V tomto článku sme sa zamerali na nasledujúce body:

Základné informácie o užívateľovi výhod a ako ho určiť

Aké povinnosti pribudli právnickým osobám

Lehoty a poplatky

Ako Vám môžeme pomôcť

Základné informácie o konečnom užívateľovi výhod a ako ho určiť

Podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon o ochrane pred legalizácie príjmov") je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V zmysle dôvodovej správy hlavným cieľom schválenej novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len "IV. AML Smernica".

Konečným užívateľom výhod sa určuje podľa kritérií uvedených v zákone o ochrane pred legalizácie príjmov. Výpočet v zákone nie je konečný, ale iba demonštratívny a podľa neho konečným užívateľom výhod je najmä:

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Budú zobrazené výlučne v potvrdení o vykonaní zápisu na základe podaného návrhu na doplnenie údajov konečného užívateľa výhod alebo návrhu na ich zmenu.

Aké povinnosti pribudli právnickým osobám

Povinnosť zapisovať do obchodného registra nižšie uvedené identifikačné údaje konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na všetky právnickej osobe, ktorá nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

meno, priezvisko,

rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

štátna príslušnosť,

druh a číslo dokladu totožnosti,

údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.


Subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri tak musia urobiť dodatočne.

Zároveň majú právnické osoby povinnosť údaje aktualizovať pri každej zmene.

Lehoty a poplatky

Subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018.

Návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod a návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod nie sú spoplatnené súdnym poplatkom.

Ako Vám môžeme pomôcť

Naša kancelária poskytuje komplexný právny servis v oblasti doplnenia identifikačných údajov konečného užívateľa výhod do obchodného registra, t.j. príprava, identifikácia konečného užívateľa výhod a podanie návrhu na doplnenie údajov do obchodného registra. S obchodným registrom komunikujeme výlučne elektronicky, čo zápis urýchľuje.

V prípade Vášho záujmu o naše služby v súvislosti so splnením si povinností uložených zákonom nás neváhajte kontaktovať na kontaktných údajoch.

Všetky uvedené informácie boli získané z ústredného portálu www.slovensko.sk, zákona a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmu

Veríme, že tento článok Vám pomôže zorientovať sa v nových povinnostiach a zjednoduší Vám ich. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii a radi Vám na Vaše otázky súvisiace s novými povinnosťami, ale aj inými právnymi oblasťami, pomôžeme nájsť odpoveď.

S prianím úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

JUDr. Beáta Jankovičová

Vytvorte si webové stránky zdarma!